ALGEMENE VOORWAARDEN MENVOR

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70446784, hierna te noemen: Menvor.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie Menvor werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie zaken zullen worden geleverd.
 3. Derden: natuurlijke en/of rechtspersonen die namens Menvor bevoegd zijn om als zelfstandig ondernemer bij opdrachtgever van Menvor werkzaamheden uit te voeren.
 4. Opdracht: alle diensten die door Menvor in opdracht van opdrachtgever ten behoeve van opdrachtgever of een door hem aangegeven derde worden verricht.
 5. Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en Menvor ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
 6. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop Menvor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door Menvor uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Menvor voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 5. Indien Menvor niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Menvor 
  het recht verliest om in andere gevallen stripte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Menvor heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met opdrachtgever besproken.

 

Artikel 3 Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Door Menvor gemaakte offertes zijn geldig gedurende 21 dagen en Menvor is slechts aan de offertes gebonden, indien wederpartij de aanvaarding schriftelijk binnen 21 dagen bevestigt, tenzij anders aangegeven
 2. Indien opdrachtgever de offerte aanvaardt dan behoudt Menvor het recht om de offerte binnen 21 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 3. Menvor is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan Menvor verstrekt.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Menvor niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is Menvor daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Menvor anders aangeeft.
 8. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten/ opdrachten.

 

Artikel 4 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst, tussen Menvor en opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht door Menvor.
 2. Menvor is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
 3. Eventuele tekeningen, specificaties, maten, modellen, constructies, en andere (technische) bescheiden of materialen maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. De diensten van Menvor zijn maatwerk en worden als dusdanig uitgevoerd.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, informatie waarvan Menvor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Menvor verstrekt worden.
 6. Indien Menvor en opdrachtgever een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de opdrachtgever alle gegevens en informatie aan Menvor heeft verstrekt.
 7. Indien de in lid 5 bedoelde gegevens, materialen, informatie niet tijdig aan Menvor verstrekt worden, dan heeft Menvor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende Menvor extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten worden door Menvor uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
 2. Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever Menvor schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daartoe Menvor een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Menvor zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
 4. Menvor heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
 5. Menvor kan de overeenkomst in fasen uitvoeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
 6. Wanneer Menvor en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan Menvor de uitvoering van de opdracht opschorten totdat Menvor de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
 7. Voert Menvor een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan Menvor de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.
 8. Indien Menvor in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan Menvor. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt ook ten opzichte van derden die door Menvor betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
 9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van het uit te voeren werk, ongeacht eventueel door Menvor gegeven adviezen of beoordelingen.

 

Artikel 6 Annulering en wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Menvor.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Menvor zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Menvor een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. Menvor heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Menvor daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. In geval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van Menvor.
 7. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Menvor niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Menvor bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Menvor te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
 8. Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Menvor toegerekend kunnen worden, zal Menvor geen meerkosten in rekening brengen.

 

Artikel 7 Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Menvor en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is gedurende de looptijd van de overeenkomst een termijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Menvor derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. Menvor is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  Menvor na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen,
  •  opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is,
  •  Opdrachtgever de overeengekomen (aan)betaling niet heeft voldaan.
 2. Indien Menvor overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort Menvor de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Voorts is Menvor bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft Menvor de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
 5. Menvor behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen behoudt Menvor de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Menvor en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Menvor geleverde diensten en producten, daaronder (eventueel) mede begrepen materialen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden en informatie blijven in eigendom van Menvor totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst met Menvor is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel een recht daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht Menvor onmiddellijk, doch zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Wanneer opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van de verplichtingen, is Menvor gerechtigd de geleverde zaken, zonder rechtelijke machtiging, terug te nemen.

 

Artikel 12 Onderzoek en reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld en/of de betreffende werkzaamheden door Menvor zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever Menvor binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de diensten Menvor schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
 3. Menvor dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
 4. Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
 5. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
 6. Menvor verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde diensten en de daarbij behorende werkzaamheden indien opdrachtgever aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan Menvor toe te rekenen oorzaak en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. Menvor bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen.
 7. Indien een klacht gegrond is, zal Menvor de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit alsnog presteren inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden voor opdrachtgever.
 8. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of niet langer zinvol is, zal Menvor slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 

Artikel 13 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de punten 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de punten 3 t/m 11. van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Menvor, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Menvor met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Menvor niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 7. Menvor is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Menvor kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
 8. Bovendien mag Menvor het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Menvor, dat in redelijkheid niet van Menvor mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 10. Menvor zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Menvor zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 11. Indien opdrachtgever de door Menvor kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Menvor genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 14 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Menvor aan te geven bankrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Menvor kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 3. Menvor kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Menvor het recht, nadat zij opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119 en 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.
 7. Menvor houdt zich bij de berekening van de incassokosten aan de wettelijke maximaal aan incassokosten, met een minimum van €40, – Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse wet staat.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Menvor is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van Menvor ligt.
 3. Onder overmacht verstaat Menvor, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Menvor gene invloed kan uitoefenen, doch waardoor Menvor niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Menvor of van derden (zoals leveranciers) daaronder begrepen.
 4. Menvor kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel Menvor als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Indien Menvor ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen, is Menvor gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Menvor is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Menvor is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat Menvor is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen e.a. die van toepassing zijn op de dienst.
 3. Menvor is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door Menvor in acht genomen waren.
 4. Menvor is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van Menvor niet heeft gevolgd.
 5. Er zal direct of indirect geen aansprakelijkheid worden gedragen voor het gedrag of eventueel ondeugdelijk werk dat is verricht door Menvor of voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, verricht door Menvor.
  Eventuele aansprakelijkheid van Menvor is beperkt tot het honorarium dat Menvor voor de opdracht toekomt, met een maximum van € 5.000.
 6. Menvor is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:
  Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Menvor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Menvor toegerekend kunnen worden;
  Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade;
  Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Menvor is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):
  • Gevolgschade;
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie.
 8. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Menvor.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Menvor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Menvor toerekenbaar is. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin is Menvor bij het maken van inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijk, indien opdrachtgever kan bewijzen dat opdrachtnemer op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten is gewezen.
 10. Indien opdrachtgever aan enig werk of dienst verbonden risico’s door verzekering aan derden overdraagt, is opdrachtgever gehouden Menvor te vrijwaren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.
 11. De aansprakelijkheid van Menvor is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 12. Menvor is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade.
 13. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Menvor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Menvor toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en Menvor is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van Menvor, hetzij de woonplaats van opdrachtgever.
 4. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

 

Artikel 18 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Roermond.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.