KLACHTENREGLEMENT MENVOR

Klachtenreglement Menvor

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Menvor dat het volgende klachtenreglement van toepassing is:

Wanneer u in onderling overleg niet tot een goede oplossing van uw klacht kunt komen, kunt u uw klacht binnen 2 weken na het voorval schriftelijk indienen bij Menvor.

Dit kan per e-mail of per post:

➢ info@menvor.nl
➢ Bellomontedomein 8, 6229 GL Maastricht

De klacht kan betrekking hebben op zowel gedragingen en/of uitlatingen van de coach van Menvor zelf, als op gedragingen en/of uitlatingen gedaan door derden die in opdracht van Menvor werkzaamheden hebben verricht.

Voor behandeling van een klacht zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

  • naam en het adres van de betrokkene,
  • naam van de partner/medewerker op wiens gedragingen dan wel uitlating de klacht betrekking heeft,
  • datum waarop de gedragingen dan wel uitlating waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden,
  • korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

De klager ontvangt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen:

  1. de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen, waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaatsgevonden,
  2. een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen als het een gedraging en/of uitlating betreft die niet ter plekke met de desbetreffende coach is besproken of die langer dan 8 weken voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden.

De klacht dient binnen een periode van 6 weken na indiening te zijn afgehandeld. De klager wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Als deze termijn niet haalbaar blijkt, krijgt de klager schriftelijk met motivering van de reden(en) te horen op welke termijn de klacht wel afgehandeld kan worden.

Zowel de klager als degene op wie de klacht van toepassing is, wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden. Partijen kunnen ook worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht, met opgaaf van reden, schriftelijk in kennis gesteld.
De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Indien betrokkene het niet eens is met de genomen beslissing door Menvor, kan hij hierover contact zoeken met de geschillencommissie voor Consumentenzaken.

De klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Maastricht, mei 2018