PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Menvor verwerkt algemene persoonsgegevens. Menvor houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Menvor respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

Menvor is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Menvor is gevestigd aan Bellomontedomein 8, 6229 GL, Maastricht. Het KvK-nummer is 70446784

U kunt Menvor bereiken via e-mail of per telefoon: Info@menvor.nl
Christel Stevens +31 (0)6 55 90 53 52

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. Menvor verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

 

Dienstverlening

Om aan u onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij zaken als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Afhankelijk van de aard van het traject waarin Menvor u begeleidt, kan het zijn dat Menvor ook andere persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld analyses van door u gemaakte testen. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening nodig is, zal Menvor uw gegevens aan derden verstrekken. Dit zal nooit zonder uw toestemming en medeweten plaatsvinden.

 

Social Media

Menvor maakt gebruik van verschillende social media, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Door ook dit te bespreken met u, attenderen wij u op de mogelijke onvoorziene situaties waar Menvor geen verantwoordelijkheid voor kan dragen. Het initiatief om deel te nemen aan social media, ligt bij u als cliënt.

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

 

Beveiligen

Menvor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Menvor maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Menvor verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Menvor. De website www.menvor.nl is een website van Webreus.nl.

Webreus is als volgt te bereiken: www.webreus.nl

 

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt Menvor uw persoonsgegevens niet met derden. In een aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Menvor heeft gesloten, deelt Menvor uw persoonsgegevens met derden. Dit delen van informatie zal altijd met uw toestemming en medeweten gebeuren. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer wij een traject opstarten en uitvoeren dat door uw werkgever is geïnitieerd. Een tussenevaluatie of eindrapport kan horen bij de informatie die gedeeld wordt met een werkgever.

Tijdens een traject kan er gebruik worden gemaakt van vragenlijsten en testen die u meer inzicht geven in uw persoonlijke ontwikkeling en groei. Deze vragenlijsten worden per e-mail aangeboden en online verwerkt. Menvor heeft met de organisaties waarmee zij deze samenwerking aangaat, verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dit houdt in dat Menvor afspraken maakt met haar verwerkers over het hoe en waarom van de verwerking.

Wanneer wij externe partners vragen om persoonsgegevens te verwerken, deelt Menvor uw persoonsgegevens met derden. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van Menvor en in overeenstemming met het privacy beleid en de privacyverklaring van Menvor, persoonsgegevens voor Menvor. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Deze verwerking zal onder meer geschieden door de IT-leverancier en de websitebeheerder.

Wanneer wij hiertoe uw toestemming hebben gekregen, deelt Menvor uw persoonsgegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. Tijdens de intake ontvangt u het door Menvor opgestelde privacy document. Hier neemt u tijdens de intake kennis van, u kunt vragen stellen en vervolgens uw toestemming geven door het document te ondertekenen. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

 

Bewaartermijn

Menvor bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Menvor uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren. Dossiers bewaren wij tot 2 jaar na afsluiting van het traject.

 

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover Menvor. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens Menvor uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

 • A. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.
 • B. Recht van inzage.
  U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.
 • C. Recht van rectificatie.
  Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.
 • D. Recht op vergetelheid
  Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd.
 • Menvor zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien:
  – de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Menvor deze heeft verwerkt;
  – u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;
  – u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;
  – de persoonsgegevens door Menvor onrechtmatig zijn verwerkt;
  – Menvor uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen.
  In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert Menvor u hier schriftelijk en gemotiveerd over.
 • E. Recht op beperking van de verwerking. Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft Menvor dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.
 • F. U heeft er recht op dat Menvor in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte te brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet Menvor u informatie verschaffen over de ontvangers.
 • G. Recht van dataportabiliteit. Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.
 • H. Recht van bezwaar
  U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Menvor te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht), tenzij Menvor dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

 

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Menvor behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Mei 2018